Artiklar

Skapad den måndag, 06 juni 2016 Skriven av Johan Edenholm

Alla medlemmar inbjuds till information/projektredovisning och stämma söndagen 2016-06-26 klockan 18:30 i Nyarps bygdegård. 

Dagordning/föredragningslista (förslag enligt stadgar): 

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 

3. Godkännande av röstlängden. 

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. 

5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 

6. Fastställande av dagordningen. 

7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. 

8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 

10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer (idag ingen ersättning). 

11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter. Styrelsen föreslår: Medlemsavgift för 2016 0kr (noll kr) 

12. Val av ordförande (tidigare Bo Eriksson) 

13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
(Styrelseledamot på två år, tidigare Kjell Axelsson, Lina Hagström, Bengt-Göran Kjeller, Patrik Roos.)
(Övriga, som har ett år kvar på sin period: Johan Edenholm, Lars-Johan Svedberg, Lennart Erlandsson, Fredrik Andersson) 

Styrelsesuppleanter på ett år (tidigare Veronika Hagström, Thom Ericsson) 

14. Val av revisorer (tidigare Ingemar Steneteg och Mattias Wigelsbo) och eventuell revisorssuppleant/er (tidigare Emil Axelsson). 

15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande. (tidigare Karl-Anders Thorsson, Anders Larsson, Karl-Åke Johansson, Jens Bäckman) 

16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman (inget inkommet). 

17. Mötets avslutande 

Kontakta gärna styrelsen om du undrar över något! 

Ordf. Bo Eriksson

Sekr. Johan Edenholm

Kassör. Lina Hagström

Bengt-Göran Kjeller, Lennart Erlandsson, Kjell Axelsson, Lars-Johan Svedberg, Patrik Roos, Fredrik Andersson 

Suppleanter: Veronica Hagström, Thom Ericsson

Kallelse i pdf-format här: http://fiberriket.se/images/Kallelse_20160626.pdf

Saturday the 20th. .