Inbjudan till årsmöte/stämma

Skapad den måndag, 27 februari 2017 Skriven av Johan Edenholm

Alla medlemmar inbjuds till årsmöte/stämma söndagen den 2 april 2017, 18:00 i Nyarps bygdegård. 

I samband med §7, årsredovisning, redovisas vad som hänt under slutfasen av byggandet och överlämnandet, aktuellt läge och lite om vad som troligtvis ligger framför oss. 

Dagordning/föredragningslista (förslag enligt stadgar): 

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 

3. Godkännande av röstlängden. 

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. 

5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 

6. Fastställande av dagordningen. 

7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. 

8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 

10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. (idag finns möjlighet till kostnadsersättning, vilket dock inte utnyttjats.) 

11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter. Styrelsen föreslår: Medlemsavgift för 2017 0kr (noll kr) 

12. Val av ordförande (tidigare val: Bo Eriksson) 

13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 

Styrelseledamot på två år (tidigare val: Johan Edenholm, Lars-Johan Svedberg, Lennart Erlandsson, Fredrik Andersson). 

(Övriga, som har ett år kvar på sin period är: Kjell Axelsson, Lina Hagström, Bengt-Göran Kjeller, Patrik Roos) 

Styrelsesuppleanter på ett år (tidigare val: Veronika Hagström, Thom Ericsson) 

14. Val av revisorer (tidigare val: Ingemar Steneteg och Mattias Wigelsbo) och eventuell revisorssuppleant/er (tidigare val: Jan-Erik Larsson). 

15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande. (tidigare val: Karl-Anders Thorsson, Anders Larsson, Karl-Åke Johansson, Jens Bäckman) 

16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman. (inget inkommet ännu…) 

17. Mötets avslutande 

Välkommen! 

Kontakta gärna styrelsen om du undrar över något! 

Ordf. Bo Eriksson, bo (at) remma.se, 0706106760 

Sekr. Johan Edenholm, johan (at) edenholm.se, 0761002451 

Kassör. Lina Hagström, linahagstrom79 (at) gmail.com

Bengt-Göran Kjeller, Lennart Erlandsson, Kjell Axelsson, Lars-Johan Svedberg, Patrik Roos, Fredrik Andersson 

Suppleanter: Veronica Hagström, Thom Ericsson

Saturday the 20th. .